Traducción on line

viernes, 5 de noviembre de 2010

NOTA DE PRENSA Catalán-Castellano : Trabajos peligrosos en el interior del “Mer‏cado Pilar"-Mataró


NOTA DE PREMSA DE L' ASSOCICACIÓ OIKOSA MBIENTAL-

Mataró, 30 d'Octubre de 2010IENTAL-

Mataró, 30 d'Octubre de 2010

Treballs perillosos en l'interior del "Mercat del Pilar" - Mataró


El passat
27 d'Octubre de 2010 l'Associació Oikos Ambiental va posar en coneixement, davant de les autoritats competents, que 2 operaris d'una empresa sense acreditació en el RERA (Registre d'Empreses amb Risc d'Amiant) estaven manipulant i treballant en l'interior del local, on anteriorment s'ubicava el denominat "Mercat del Pilar" i que en l'actualitat es troba totalment en ruïnes

Sorprèn aquesta actuació per part dels propietaris quan saben perfectament que el passat
17 de Juliol de 2010 es va acordar posposar la presa de mostres i inspecció del recinte i els seus materials (fibrociment: amiant/asbest i ciment, microorganismes: fongs, enterobacteris...) pel risc que comportava per a tots els presents; aixecant acta a tal efecte i en espera d'un nou assenyalament per part de l'autoritat competent per entrar i procedir a realitzar un exhaustiu estudi per part d'experts especialitzats en risc amb amiant, RERA, i laborals i procedir en conseqüència.

No és la primera vegada que els propietaris han realitzat aquestes presumptes actuacions temeràries per als treballadors per al medi ambient i per als veïns afectats, les quals s'han anat denunciat en el temps.


NOTA DE PRENSA DE LA ASSOCICÓN OIKOSA MBIENTAL-Mataró, 30 de Octubre de 2010
Trabajos peligrosos en el interior del “Mercado del Pilar”- Mataró
El pasado 27 de Octubre de 2010 la Asociación Oikos Ambiental puso en conocimiento , ante las autoridades competentes, que 2 operarios de una empresa sin acreditación en el RERA (Registro de Empresas con Riesgo de Amianto) estaban manipulando y trabajando en el interior del local, donde anteriormente se ubicaba el denominado “Mercado del Pilar” y que en la actualidad se encuentra totalmente en ruinas
Sorprende esta actuación por parte de los propietarios cuando saben perfectamente que el pasado 17 de Julio de 2010 se acordó posponer la toma de muestras e inspección del recinto y sus materiales (fibrocemento: amianto/asbesto y cemento, microorganismos: hongos, enterobacterias...) por el riesgo que comportaba para todos los presentes; levantando acta a tal efecto y a la espera de un nuevo señalamiento por parte de la autoridad competente para entrar y proceder a realizar un exhaustivo estudio por parte de expertos especializados en riesgo con amianto, RERA, y laborales y proceder en consecuencia.
No es la primera vez que los propietarios han realizado estas presuntas actuaciones temerarias para los trabajadores para el medio ambiente y para los vecinos afectados, las cuales se han ido denunciado en el tiempo.

No hay comentarios: