Traducción on line

domingo, 17 de agosto de 2008

Suma y sigue el Mercado del Pilar en Mataró

Versión inglés
NOTA DE PRENSA

Suma y sigue el Mercado del Pilar en Mataró
Dos nuevos informes , realizados por profesionales totalmente contrastados, se suman al estudio microbiológico donde se ponía de manifiesto el alto grado de contaminación del tejado de uralita colindante a las 8 comunidades de vecinos. Los informes alertan avisar ,vía urgente , a todos los estamentos implicados en la salud pública, demostrando que los materiales de uralita (fibrocemento :cemento y amianto/asbesto) del mencionado mercado se encuentran en un estado ruinoso , degradados por el paso del tiempo e inherente al propio material, que son muy tòxicos y cancerígenos , en un estado agudo de degración y que el cemento que actúa de “ligante” ya no envuelve las fibras de amianto dejándolas libres en el medio ambiente. ¿Cómo es posible que el Ayuntamiento no ejecute subsidiariamente las obras, tal como realizó en marzo/06 en la C/ Piedad,8 ?¿ Por qué en Noviembre de 2007 no se permitió el acceso a una comisión de técnicos contratados por Oikos a los efectos de valorar el estado de seguridad y salubridad de las instalaciones con motivo de la existencia de la servidumbre de paso inscrita en el Registro de la Propiedad y totalmente vigente? ¿A qué se debe esta inactividad administrativa que vulnera el derecho a vivir en un entorno saludable y digno que viene reivindicándose desde el 2003?
Porque aunque la administración local se empeñe en decir lo contrario, el evidente mal estado de la cubierta de Uralita sí es perjudicial para la salud de las personas que viven en su entorno próximo.
Fdo. Patrícia-Montserrat Ferrer Fernández
Presidenta de la Asociación Oikos Ambiental
http://fibrocementomataro.blogspot.com/
http://luchacontaminacionelectromagnetica.blogspot.com/
ASSOCIACIÓ OIKOS AMBIENTAL
tef. 93 757 30 89
Camí del Mig, 20-22, 5ºC
08302 - Mataró
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Consultar:
DOGC num. 4436 de 28/7/2005
Departament de la Presidència
Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refòs de la Llei d'Urbanisme

PINCHAR --->: Te adjunto link para consultar la Ley de Urbanismo.La parte de Disciplina es la última parte de Ley.

Anuncis oficials
16/03/06
PUMSA. Concurs d'execució subsidiària d'obres al c/ Pietat 8
Concurs d'execució subsidiària d'obres al c/ Pietat 8Descripció: Reforç de sostres amb biguetes de ciment aluminós, rehabilitació del terrat i la façana i adequació de la xarxa de desguàs en edifici plurifamiliar al carrer Pietat 8 de MataróPressupost: 91.402,62 €. IVA inclòsTermini d'execució: 6 mesosDocumentació: Oficines de PUMSA, c/ de Pablo Iglesias, 63, 2a planta, despatx 10, MataróPresentació d'ofertes: fins a les 12 h del dia 20 d'abril de 2006, a les oficines de PUMSA Obertura pública de pliques: a les 13 h del mateix dia 20 d'abril, a les oficines de PUMSAPer a més informació: 93 757 85 38
traducció on line:Sistema de traducció automàtica castellà-català

Ròssec el Mercat del Pilar a Mataró
Dos nous informes , realitzats per professionals totalment contrastats, se sumen a l'estudi *microbiológico on es posava de manifest l'alt grau de contaminació de la teulada de *uralita confrontant a les 8 comunitats de veïns. Els informes alerten avisar ,via urgent , a tots els estaments implicats en la salut pública, demostrant que els materials de *uralita (*fibrocemento :ciment i amiant/*asbesto) de l'esmentat mercat es troben en un estat ruïnós , degradats pel pas del temps i inherent al propi material, que són molt *tòxicos i *cancerígenos , en un estat agut de *degración i que el ciment que actua de “*ligante” ja no embolica les fibres d'amiant deixant-les lliures en el medi ambient. Com és possible que l'Ajuntament no executi subsidiàriament les obres, tal com va realitzar al març/08 en la C/ Pietat,8 ? Per què al novembre de 2007 no es va permetre l'accés a una comissió de tècnics contractats per *Oikos a l'efecte de valorar l'estat de seguretat i salubritat de les instal·lacions amb motiu de l'existència de la servitud de passada inscrita en el Registre de la Propietat i totalment vigent? A quina es deu aquesta inactivitat administrativa que vulnera el dret a viure en un entorn saludable i digne que ve reivindicant-se des del 2003?
Perquè encara que l'administració local s'obstini a dir el contrari, l'evident mal estat de la coberta de *Uralita (fibrocemento)si és perjudicial per a la salut de les persones que viuen en el seu entorn pròxim ,realitat que ve contrastada pels dos informes esmentats.
http://fibrocementomataro.blogspot.com/

LA NOTÍCIA DEL LECTOR
4 Polèmica al voltant del mercat
Tres anys amb les portes tancades porta el mercat del Pilar de Mataró. Tot i això, les disputes per aclarir si l'estat de deixadesa que presenta aquest edifici -amb sostre d'uralita- és perjudicial per a la salut dels veïns es remunten al 2003. Ja fa uns mesos que l'Associació Oikos Ambiental es va posar en contacte amb aquesta secció per denunciar el que consideraven 'un pulmó contaminat'. Aportaven com a proves unes anàlisis del sostre del mercat fetes pel laboratori Dr. Echevarne que corroboraven que hi havia 'un nivell de contaminació molt alt' que representava 'un risc per a la salut'. L'Ajuntament de Mataró, però, assegura que, tot i que es tracta d'una propietat privada, hi fa revisions periòdicament -l'última al febrer- per garantir que tot està en ordre pel que fa a salubritat. Un parer que comparteixen a l'associació de veïns del barri, que assegura que l'estat del mercat 'és fins i tot millor que quan estava obert'. Ara aquesta afer està en la via administrativa i l'últim capítol el va escriure el consistori amb una carta del servei de Salut Pública adreçada a Montserrat Ferrer, d'Oikos Ambiental, on s'indica que les analítiques en què es basen aquests veïns són 'alarmistes' i que no fan constar ni el punt exacte on es va agafar la mostra ni la tècnica detallada. El laboratori assegura que treballa amb imparcialitat i fiabilitat. I tot plegat ha encès encara més els ànims d'aquests veïns, que volen que declarin l'expedient de ruïna.
3. La cobertad’uralita delmercat del Pilarde Mataró segeuixgenerant polèmicagenerant polèmica■CRISTINA FORÉS
-El sostre fet d'uralita del mercat del Pilar és un dels motius que més angoixa els veïns de la zona CRISTINA FORÉS
Mataró · Denuncien la deixadesa i perillositat del mercat del Pilar, que té el sostre fet d'uralita. L'Ajuntament assegura que no perilla la salut dels veïnsLA NOTÍCIA DEL LECTOR-Barcelona 1/2/08Maria Ortega
1
ProjectesMERCAT DEL PILAR BARRI PERAMÀS ESMANDIES
2
FotogaleriesMERCAT DEL PILAR AL BARRI DE PERAMÀS-ESMANDIES
3
Amiant (Uralita)Encara el Mercat del Pilar 06/07/2005
4
Amiant (Uralita)Encara Mercat del Pilar 16/06/2006
5
Agenda19/02/2008RETIRADA FIBROCIMENT TEULADA MERCAT DEL PILAR
7
Notícies13/06/2007Veïns del Camí del Mig i Ajuntament, enfrontats per la degradació del Mercat del Pilar
8
Notícies13/06/2007Aigües de Mataró troba rates en els comptadors en un pis del Camí del Mig
9
Notícies21/06/200718 de juny de 2007 Comunicat de l'ASSOCIACIÓ OIKOS AMBIENTAL als veïns afectats pel MERCAT DEL PILAR
10
Notícies05/08/2007EUROPAPRESS - 27.07.2007 Política catalana - Veïns d'un mercat abandonat de Mataró, indignats per la pudor de l'edifici i les rates que en surten
11
Notícies18/12/2007Fuente web EL TOT MATARÓ : Un estudi encarregat per Oikos denuncia que el Mercat del Pilar conté materials tòxics i radioactiu
12
Notícies17/01/2008EL PUNT : SECCIÓ CARTES DEL LECTOR ,dijous, 17 de gener de 2008 -El mercat del Pilar de Mataró -
13
Notícies16/02/2008noticia publicada en el TOT MATARÓ- Les reivindicacions d'OIKOS arriben a la tele, amb el reportatge que emetrà dissabte la televisió estatal

No hay comentarios: